Monthly Archives: februar 2012

Fra forelesninger til interaktiv læring eller peeragogikk

Forelesningen som formidlingsform har dominert universitetene i mer enn 600 år. Forelesning betyr jo ganske enkelt å ”lese fore”, fra engelsk lecture som fra latin betyr ”å lese” eller ”det som blir lest” og er et fenomen som stammer fra den tiden en ikke hadde bøker. Da måtte noen lese tekstene, slik at de andre kunne skrive dem av.

Blligh (2000, s3)[1] skriver i Whats the Use of Lectures at forelesninger represent a conception of education in which teachers who know give knowledge to students who do not and are therefore supposed to have nothing worth contributing.

En slik læreform skaper stor begrensning i hva en kan lære og på hvilke måter, og Bllighs råd (2000 s 20) er å bruke lectures to teach information. Do not rely on them to promote thought, change attitudes, or develop behavioral skils if you can help it.

For å sette det hele i et større perspektiv diskuterer han også hva en forelesning egentlig er, og kommer fram til at det kan være alle typer instrukser eller forklaringer, at de kan være både korte og lange, at de finnes på ulike samfunnsarenaer og at de har ulike betegnelser.

I politikken kalles de taler og i kirken prekener. Kall dem hva du vil sier han og legger til at they are in fact more or less continuous expositions by a speaker who wants the audience to learn something (Blligh 2000 s 4).  

Med en slik forståelse gis det naturlig nok svært mange forelesninger i ulike deler av utdanningssystemet i Norge hver eneste dag. Og dèt altså i en undervisningsform som er historisk betinget, utviklet og nyansert siden 1500-tallet, men fremdeles basert på ideen om at det er den opplyste som skal opplyse de som ikke har kunnskap.

I en verden preget av knapphet på lærebøker, på tid sammen med lærere og på tilgang til annen kunnskap enn det en fikk gjennom skolen, må dette ha vært et opplagt valg av undervisningsform og en smart måte å organisere overføring av kunnskap på. Men var det den mest effektive formen?

Ved Harvard underviste Eric Mazur introduksjonskurset i fysikk, og gjennom år hadde han utviklet strømlinjeformede forelesninger og øvingsoppgaver med tilhørende tester som viste at hans studenter i stor grad greide å tilegne seg den kunnskapen de skulle.[2] Det trodde han i alle fall helt til han leste en artikkel i American Journal of Physics av David Hestenes. Hestenes hadde gjennomført en enkel test av hva hans studenter faktisk hadde av kunnskap om de emnene som var forelest, ikke i fysikernes eget språk men i hverdagslige termer for å kunne finne ut hva de ”egentlig” hadde lært. Vitsen var jo at de skulle skjønne fysikken på en måte som gjorde at de også forstod hva denne kunnskapen kunne brukes til i samfunnet. Og mens de gjorde det godt på fysikktestene var konklusjonen at de egentlig hadde lært ”next to nothing”. Etter et semester med fysikk, gjorde de fortsatt de samme feilene som de hadde gjort tidligere når de ble stilt overfor praktiske oppgaver.

Da han undersøkte sine egne studenter nærmere fant han at de de gjorde det bra på problemstillingene fra læreboka, de hadde lært formler og metoder for å løse problemene, men de hadde ikke utviklet den ønskede forståelsen av hva formlene faktisk uttrykte, hva det var begrepene bak formlene egentlig betød.

Og enda verre, det var ingen sammenheng mellom kursevalueringene og hva studentene faktisk hadde lært. Derimot var det en sammenheng mellom hvordan de jobbet for å lære og hva de siden kunne.

Mazur utviklet samlæring (peer learning) som metode, der studentene i stedet for å høre på han, brukte tid til å diskutere med hverandre, skape en forståelse av hva fenomenet faktisk betydde gjennom at de måtte gjøre kunnskapen eksplisitt i en forklaring for sine medstudenter. Slike læremetoder førte til langt bedre resultater.

Etter hvert begynte han også å be deltakerne på kurs og seminarer å tenke på noe de var virkelig gode til, og hvordan de hadde lært det, og hvem de hadde lært det av. Var dette noe de hadde funnet ut gjennom prøving og feiling, forelesninger, fått kunnskap om fra familie og venner, gjennom å øve seg eller lignende? Forbausende nok for en professor, var det ingen som hadde fått ferdighetene fra forelesninger, mens hele 60 % oppga at de hadde øvd seg for å oppnå de gode ferdighetene.

Mazur utviklet etter hvert en pedagogikk der han droppet forelesningsmodellen, lot sine studenter se videointroduksjoner eller lese om de temaene han skulle ta opp i samlingene, og siden bruke samlingene til spørsmål og svar, til refleksjon som hadde som mål at de ikke bare skulle kunne gjenta det de lært gjennom forelesningene til eksamen, men kunne reflektere over betydningen av kunnskapen og ikke minst, bruke den til å løse nye problemer. Derfor ble eksamen også endret, bort fra å gjenskape pensum og over til å løse nye utfordringer, til å løse oppgaver studentene ikke hadde sett tidligere.

Mazur er en av mange som har endret læreprosesser og som har lagt til rette for å bruke den nye globale infrastrukturen for sosial samhandling, der det finnes millioner av digitale tjenester som er integrert og del av samme plattform. På denne måten blir ikke læring et spørsmål om hvilket universitet eller hvilken skole du går på, men hvilket nettverk du har tilgang til.

Flipped class er en slik arbeidsform, og framveksten av MOOC, Massive Open Online Classes, gjør at den som vil lære kan gjøre dette på langt mer effektive måter enn ved å følge et program på et universitet. Spørsmålet er hvordan vi som arbeider ved universitetene tar dette innover oss, hvordan endrer vi vår egen praksis? Og hvor finnes presset i retning av å bli kvitt en undervisningsform som vi faktisk vet fører til dårlig læring?

Og hvor er de norske guruene på dette området? Er det noen av pedagogene som forsker på flipped class, på samlæring eller utvikler den nye peeragogien ?

 


[1] Bligh, D A. 2000. What’s the Use of Lectures?. San Francisco: Jossey-Bass.

[2] Historien er gjengitt i Harvard Magazine jan-fab 2012. Lest 13.2.2012. http://harvardmagazine.com/2012/03/twilight-of-the-lecture#.Tzfazz09uqd.twitter

5 kommentarer

Filed under refleksjon

Natur på blå resept

Om vi sammenligner oss med naturmenneskenes samfunn for titusenvis av år siden, har mengden impulser vi må forholde oss til i vårt daglige liv vokst til en sann kakofoni. Tenk bare på hva du blir utsatt for av impulser når du kjører bil og skal ta stilling til alle sanseinntrykk du får underveis. Noe påvirker måten du fører bilen på, uten at du er bevisst det. Noe er impulser du må ta et valg i forhold til, slik som hva du skal gjøre om et lite barn sykler på siden av veien der du kjører. Og noe setter på varsellampene våre og får oss til å handle på ”autopilot”, slik vi ville gjort om det syklende barnet plutselig hadde vinglet rett ut i veien foran oss. I tillegg skal vi høre på musikk, følge med på instrumentene i bilen og kanskje også føre en samtale med passasjerene. Alt dette er massive impulser som hjernen må sortere raskt for å finne ut hva som skal behandles på hvilken måte. Hjernen må også utvikle evnen til å automatisere oppgaver, til å kjøre på autopilot slik at vi unngår å belaste vår mentale eller kognitive kapasitet når dette ikke er nødvendig

Men hva skjer når miljøet egenskapene er utviklet i er naturens og ikke det urbane landskapet? Det kan vi kanskje få innblikk i gjennom forskning som er gjort på hvordan vi forholder oss til natur, eller rettere sagt, -hvilken innflytelse naturopplevelser har på vår kognitive tilstand.

Ved University of Michigan har forskere gjennomført eksperimenter der de har latt forsøkspersonene utføre mentalt krevende oppgaver, for så å gjennomføre tester der de undersøker hvor godt forsøkspersonene kan kontrollere eller styre hva de bruker oppmerksomhet på.

Etter at de hadde utført testoppgavene, ble gruppen delt i to. Halvparten tilbrakte den neste timen i en park, tilsvarende omgivelser vi ville kalle ”natur”, mens den andre halvdelen brukte samme tid i mer urbane omgivelser.

Forskerne fant at å bruke tid i naturen førte til bedre prestasjoner da den neste krevende oppgaven skulle gjennomføres, mens tilsvarende effekter ikke ble nådd for den gruppen som gikk tur i byen.

I et annet og lignende forsøk fikk deltakerne se bilder av natur eller byomgivelser, noe som også førte til de samme resultatene.

Forskerne skriver at Nature, which is filled with intriguing stimuli, modestly grabs attention in a bottom-up fashion, allowing top-down directed-attention abilities a chance to replenish. Unlike natural environments, urban environments are filled with stimulation that captures attention dramatically and additionally requires directed attention (e.g., to avoid being hit by a car), making them less restorative.[1]

 Forklaringen er altså at vår hjerne hele tiden analyserer strømmen av sanseinntrykk for å finne ut om det kan være noen farer som truer. Det meste av sanseinntrykkene den blir utsatt for blir behandlet ”automatisk”, men de belaster likevel hjernen vår, selv om vi ikke merker det.

Når vi så flytter oss over i omgivelser som ikke gir denne strømmen av bottom-up-impulser, blir hjernen heller ikke belastet på samme måte som i de urbane omgivelsene, og går dermed lettere inn i hvilemodus.

Dette er effekter som er studert av en rekke forskere, og attention restoration theory som denne forskningen er kalt, viser at “nature, which is filled with intriguing stimuli, modestly  grabs attention in a bottom-up fashion, allowing top-down directed-attention abilities a chance to replenish”[2].

Konklusjonen er at selv tilgang til små grøntområder i byer

leads to improvement in children’s abilities to pay attention, delay gratification, and manage impulses. Kuo[3] and others have also shown that contact with nature reduces symptoms associated with Attention Deficit-Hyperactivity Disorder in children”.[4]

Det er nesten så en får lyst til å foreskrive opphold i natur på blå resept, og det er i alle fall et godt argument for å tilby naturopplevelser som del av skolehverdagen for elever som bor og går på skole i hovedsakelig urbane strøk.

 


[1] http://pss.sagepub.com/content/19/12/1207.full

[2] Her finner du også en diskusjon av den originale artikkelen http://scienceblogs.com/cortex/2008/11/the_cognitive_benefits_of_natu.php

[3] http://www.sciencedaily.com/releases/2011/04/110419151438.htm

[4] Davis, J. 2008. PSYCHOLOGICAL BENEFITS OF NATURE EXPERIENCES:
RESEARCH AND THEORY. Lastet ned 1.11.2011 fra http://www.johnvdavis.com/ep/benefits.htm

 

3 kommentarer

Filed under refleksjon

Paulo Coelho ber leserne piratkopiere bøkene

I går kunne en lese i Kampanje om Dagsavisen som vil begynne å ta betalt for innhold på nett. Om du har lest deg jeg tidligere har skrevet om nettverkseffekter, blant annet i boken Den digitale økonomien, kan du jo lure på om jeg tror de har noen sjanse til å tjene penger på en slik forretningsmodell på sikt.

Omtrent samtidig leste jeg om suksessforfatter Paulo Coelho som legger bøkene sine ut på The Pirate Bay og sier at jo mer de blir ”piratkopiert” jo bedre er det. Etter at han begynte å legge dem ut der selger de også mer i papirversjonene. Den samme erfaringen hadde Cory Doctorow da en av hans bøker ble oversatt til russisk. Salget tok ikke av før den ble distribuert gjennom p2p-nettverkene.

Hvorfor er det slik? En av forklaringene er at p2p skaper nettverkseffekter. Om en skal lykkes med digitale tjenester på nett, er det nesten en forutsetning at en greier å dra nytte av nettverkseffektene, det holder ikke bare å senke brukernes transaksjonskostnader, slik løsninger av typen ”klikk-her-for-å-legge-varen-i-handlekurven” gjør. Dette er bra, men ikke bra nok i det langsiktige konkurransebildet.

Coelho skriver om The Pirate Bays nye system for å promotere kunst, og også om sin skepsis til SOPA, som han mener er en virkelig fare, ikke bare for amerikanere, men for oss alle sammen. SOPA vil ødelegge mulighetene for å utvikle forretningsmodeller basert på åpenhet, deling og viral spredning, fordi det vil være umulig å vite hvilke lisenser som er knyttet til de ulike typene filer.

2 perspektiver, den ene fra en av de mest subsidierte avisene i Norge, som tviholder på industrisamfunnets forretningsmodell, mens suksessforfatteren gjør bruk nettverkseffektene og skaper mer forretning. Han har skjønt at vi blir påvirket av våre venner, våre venners venner og våre venners venners venner, altså i tre ledd. Dette kan du forresten lese mer om i boken Connected.

Når skal de andre lære seg prinsippene i den digitale økonomien og utvikle tjenestemodeller som gjør bruk av dem, slik at de har en sjanse til å tjene penger på nett?

 

 

 

1 kommentar

Filed under refleksjon

De fleste har lav digital kompetanse

Den første måneden av året har jeg hatt fornøyelsen av å kjøre kurs/workshop i bruk av sosiale medier til kommunikasjon og samhandling for 125 lektorer i vgs, 30 kommunikatører tilknyttet boligkooperasjonen, videre 2 dager på NTNU-kurset Teknologendring og samfunnsutvikling og en dose digital økonomi i mitt nye virke som professor II på Markedshøyskolen. Dette har gitt svært interessante opplevelser og skapt grunnlag for refleksjon om fenomenet digital kompetanse.

Jeg pleier som oftest å gjennomføre en ”digitaltest” for å sjekke hvor digitale deltakerne er i sitt daglige virke. Jeg spør om de har handlet på nett, lastet ned musikk lovlig eller mindre lovlig, om de er medlem av et nettsamfunn, spiller WoW eller andre nettbaserte spill, har redigert/skrevet på Wikipedia, om de bruker en wiki, om de  blogger/leser blogger, bruker sosiale bokmerker, rss/Netvibes og noen flere tjenester.

Det allmenne bildet er at nesten ingen utnytter mulighetene som ligger i å arbeide smartere, bruke tjenester som todaysmeet eller twitter, samskriving gjennom for eksempel google docs og andre lignende digitale tjenester. Og sosiale bokmerker som Diigo og Delicious er nesten helt ukjent.

Det vanskeligste å forandre hos kursdeltakerne ser ut til å være deres egne arbeidsprosesser. Svært mange sender fortsatt flere eposter med vedlegg, roter med ulike versjoner av dokumenter de skriver sammen med andre, og i det hele tatt viderefører industrisamfunnets arbeidsprosesser i det digitale nettsamfunnet.

Derfor er det morsomt å kjøre slike kurs, korte eller lange, fordi det gir deltakerne en aha-opplevelse og en inngang til å kunne arbeide mye smartere, mer effektivt og med mulighet for å utnytte ressursene bedre. Refleksjon og kunnskapsutvikling gjennom blogger er et undervurdert tema, og det er morsomt å se hvordan mange av deltakerne ”tar av” og skriver både mye og klokt. Og basert på mangelen på kompetanse i bruk av digitale tjenester, ser det ut til at det blir nok å gjøre også den kommende tiden.

Digital kompetanse handler ikke om å bruke ny teknologi på gamle prosesser, men å kunne utnytte nye digitale tjenester til å arbeide på andre måter enn tidligere. Det krever mye mer enn å lære seg å bruke Office-pakken.

15 kommentarer

Filed under refleksjon