Monthly Archives: januar 2013

Smart læring litteraturliste

Noen har spurt om det ikke er mulig å få tilgang til litteraturlisten for SMART LÆRING, og det er det selvfølgelig. Her er den, hentet fra et tidligere manusutkast. Det kan derfor hende at ikke alle poster er helt korrekte.

 

 

LITTERATURLISTE SMART LÆRING

Ancona, D. 1999. Leadership in an age of uncertainty. I: D. Ancona, T. Kochan, M. Scully, J. Van Maanen og E. Westney. Managing for the Future: Organiza­tional Behavior and Processes. 2. utg. South Western College Publishing. Cin­cinati, Ohio

Anderson, C. 6. juli 2009. FREE for free: first ebook and audiobook versions released

Anderson, T. 2011. Theories for Learning with Emerging Technologies. I: G. Veletsianos, red. Emerging Technologies in Distance Education.Tilgjengelig på http://www.aupress.ca/books/120177/ebook/02_Veletsianos_2010-Emerging_Technologies_in_Distance_Education.pdf. Issues in Distance Education. Athabasca University

Andrews, R. og C. Haythornthwaite. 2011. E-learning Theory and Practice. Sage. London

Bandura, A. 1977. Social Learning Theory. General Learning Press. New York

Bandura, A. 1986. Social Foundations of Thought and Action. Prentice-Hall. Englewood Cliffs, NJ

Barnes, J. 1954. Class and Committees in a Norwegian Island Parish. Human Relations 7, s. 39–58

Bateson, G. 1972. Steps to an ecology of mind. Ballantine Books. New York

Bendixen, G. mfl. 2011. Ledelse – å lede mennesker: dynamiske krefter i organisasjoner. Kommuneforlaget. Oslo

Berger, P. og T. Luckmann. 1966. The Social Construction of Reality: A Trea­tise in the Sociology of Knowledge. Garden City, NY: Doubleday

Berman, M.G., J. Jonides og S. Kaplan. 2008. The cognitive benefits of in­teracting with nature. Psychological Science 19, s. 1207-1212

Bjørgen, I. 2008. Ansvar for egen læring. Tidsskrift for Norsk Psykolog­forening, vol. 45 nr. 7/2008, s. 862–866. Tilgjengelig på http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=65795&a=2

Bjørneboe, J. [1955] 1984. Jonas. Pax. Oslo

Bligh, D.A. 2000. What’s the Use of Lectures? Jossey-Bass. San Francisco

Bollen, J., H. Mao og X. Zeng. 2011. Twitter mood predicts the stock market. Journal of Computational Sciences, vol. 2 nr. 1, 03/2011, s. 1–8. Sammendrag kan leses på http://www.sciencedirect.com/science/article/ pii/S187775031100007X

Boyd, D. og N.B. Ellison. 2007. Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of ComputerMediated Communication 13(1), art. 11. Tilgjengelig på http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html

Brandt, B. og I.M.O. Skavhaug. 2012. Gårdsturisme på hjemmesider: Trender, blikk og paradokser. Sosiologisk tidsskrift nr. 1 2012, s. 27–46

Bronfenbrenner, U. 1979. The ecology of human development. Harvard University Press. Cambridge MA

Bruns, A. 2008. Blogs, Wikipedia, Second Life and Beyond: From Production to Produsage. Peter Lang. New York

Brynjolfsson, E. og A. Saunders. 2009. Wired for Innovation: How Information Technology Is Reshaping the Economy. The MIT Press. Cambridge, MA

Carr, N. 2004. Does IT Matter? Information Technology and the Corrosion of Competitive Advantage. Harvard Business School Press. Boston, Mass.

Carr, N. 2011. The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains. W.W. Norton & Company. New York

Castells, M. 2001. The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society. Oxford University Press. Oxford

Christakis, N.A. og J.H. Fowler. 2009. Connected: The Surprising Power of Our social Networks and How They Shape Our Lives. Little, Brown and Company. London

Christensen, C. 1995. The Innovator’s Dilemma: The Revolutionary Book that Will Change the Way You Do Business. HarperBusiness. New York

Christensen, C. mfl. 2008. Disrupting Class How Disruptive Innovation Will Change the Way the World Learns. McGraw-Hill. New York

Christensen, C. og H. Eyring. 2011. The Innovative University: Changing the DNA of Higher Education from the Inside Out. Jossey-Bass. San Francisco

Christie, N. 1971. Hvis skolen ikke fantes. Universitetsforlaget. Oslo

Collins, A. og R. Halverson. 2009. Rethinking Education In the Age of Tech­nology. Teachers College Press. New York

Davis, J. 2008. Psychological Benefits of Nature Experiences: Research And Theory. Tilgjengelig 1.11.2011 på http://www.johnvdavis.com/ep/benefits.htm

Doidge, N. 2007. The Brain That Changes Itself. Viking. New York. http://www.normandoidge.com/normandoidge/MAIN.html

Downes, S. 2007. What Connectivism Is. Online Connectivism Conference: University of Manitoba. http://ltc.umanitoba.ca/moodle/mod/forum/discuss.php?d=12

Ellison, N., C. Steinfield og C. Lampe. 2007. The benefits of Facebook «friends»: Exploring the relationship between college students’ use of online social networks and social capital. Journal of ComputerMediated Communication 12 (3) 1. Tilgjengelig på http://jcmc.indiana.edu/vol12/issue4/ellison.html

Falch, T. mfl. 2009. Kostnader av frafall i videregående opplæring. Senter for økonomisk forskning AS. Tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Grunnskole/Frafall/Kostnader%20av%20frafall.pdf

Farr, S. 2010. Teaching as Leadership. Jossey-Bass. San Francisco

Federman, M. 2003. What is the meaning of The Medium is the Message? Tilgjengelig på http://individual.utoronto.ca/markfederman/article_me­diumisthemessage.htm (lest 3. desember 2011)

Gausdal, R. 1999. Fra allmueskole for få til folkeskole for alle. Osloskolens historie fra 1700tallet til vårt århundre. Byarkivet. Oslo kommune. Tilgjengelig på http://www.byarkivet.oslo.kommune.no/OBA/tobias/tobiasar­tikler/t19901.htm

Gjessing, H.J. 1983. Bergenprosjektet og prosjektets resultater fra klasseromsundersøkelsene. Institutt for pedagogisk psykologi. Bergen

Gladwell, M. 2008. Outliers: The Story of Success. Little, Brown and Company. London

Granovetter, M. 1983. The Strength of Weak Ties: A Network Theory Re­visited. Sociological Theory 1: 201–233

Gredler, M.E. 2005. Learning and Instruction: Theory into Practice. 5. utg. Pearson Education. Upper Saddle River, NJ

Hagel, J., J. Seely Brown og L. Davison. 2009. Introducing the Collaboration Curve. HBR Blog Network. Tilgjengelig på http://blogs.hbr.org/big­shift/2009/04/introducing-the-collaboration.html

Hagel, J., J. Seely Brown og L. Davison. 2010. The Power of Pull: How Small Moves, Smartly Made, Can Set Big Things in Motion. Basic Books. New York

Hamlen, K.R. 2008. Relationships between video game play and creativity among elementary school students. State University of New York at Buffalo. Tilgjengelig på http://gradworks.umi.com/33/07/3307617.html

Hartley, J. 1998. Learning and Studying. A research perspective. Routledge. London

Hase, S. og C. Kenyon. 2000. From Andragogy to Heutagogy. Ultibase. Melbourne, Australia

Hattie, J. 2010. Invisible Learning: A Synthesis of Over 800 MetaAnalyses Relating to Achievement. Routledge. London

Heeks, R. 2006. Implementing and Managing eGovernment: An International Text. Sage Publications. London

Hernes, G. 2010. Gull av gråstein: Tiltak for å redusere frafall i videregående opplæring. Fafo-rapport 2010:03. Tilgjengelig på http://www.fafo.no/ pub/rapp/20147/20147.pdf

Huitt W. og J. Hummel. 2003. Piaget’s theory of cognitive development. Educa­tional Psychology Interactive. Valdosta State University. Valdosta, GA. Tilgjengelig på http://www.edpsycinteractive.org/topics/cogsys/piaget. html

Haavik, B.I.H. 2012. Bruk av blogg i undervisningen: Elever som «prosu­menter» i et perforert klasserom. Bedre Skole nr. 1 2012

Illich, I. 1971. Deschooling Society, Tilgjengelig på http://ournature. org/~novembre/illich/1970_deschooling.html

Imerslund, K. 2010. Om dannelse og kompetanse. Hva er skolens oppgave i et nytt årtusen? Samtiden nr. 5/6 2000. Tilgjengelig på http://www. samtiden.no/00_5-6/art5.htm

Imsen, G. 2006. Lærerens verden. Innføring i generell didaktikk. 3. utg. Universitetsforlaget. Oslo

Jackson, L. mfl. 2011. Information technology use and creativity: Findings from the Children and Technology Project. Computers in Human Behav­ior vol. 28, 2, 03/2012, s. 370–376

Johannesen, J.-A. og B. Olsen. 2007. Skoleledelse – skolen som organisasjon. Fagbokforlaget. Bergen

Kahneman, D. 2012. Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux. New York

Kaplan, A.M. og M. Haenlein. 2010. Users of the world, unite! The Challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons 53, s 59–68

Kelly, K. 2011. What Technology Wants. Viking. New York

Klette, K. 2007. Bruk av arbeidsplaner i skolen – et hovedverktøy for å realisere tilpasset opplæring? Norsk pedagogisk tidsskrift 91 (4), s. 344–358

Kop, R. og A. Hill. 2008. Connectivism: Learning theory of the future or vestige of the past? The International Review of Research in Open and Dis­tance Education vol. 9, nr. 3

 

Krokan, A. 2010. Den digitale økonomien. Cappelen Akademiske. Oslo

Krokan, A. mfl. 2011. Sosiale medier i offentlig sektor. Kommuneforlaget. Oslo

Krokann, I. 1942. Det store hamskiftet i bondesamfunnet. Samlaget. Oslo

Krumsvik, R., red. 2007. Skulen og den digitale læringsrevolusjonen. Universitetsforlaget. Oslo

Krumsvik, R., K. Ludvigsen og H.B. Urke. 2011. Klasseleiing og IKT i vidaregåande opplæring. Vitskapleg monografi. UiB/DLC. Bergen. Tilgjengelig på http://folk.uib.no/pprrk/Krumsvik_PPBU_rapport_uib_2410_2011/#/1/

Kuhn, T. 1996. The Structure of Scientific Revolutions. University of Chicago Press. Chicago

Kuvaas, B. 2009. A test of hypotheses derived from self-determination theory among public sector employees. Employee Relations Vol. 31 nr. 1. Artikkelen er omtalt på http://www.forskning.no/artikler/2009/august/227718

Lave, J. og E. Wenger. 1991. Situated Learning: Legitimate Peripheral Participa­tion. Cambridge University Press. Cambridge

Leuven, E., H. Oosterbeek og M. Rønning. 2008. Quasi-experimental esti­mates of the effect of class size on achievement in Norway. Scandinavian Journal of Economics vol. 110, s. 663–69

Levitin, D. 2006. This Is Your Brain on Music: The Science of a Human Obses­sion. Dutton. New York

Lévy, P. 1999. Collective Intelligence. Perseus Books. Cambridge, MA

Lund, A. 2006. WIKI i klasserommet: individuelle og kollektive praksiser. Norsk pedagogisk tidsskrift 90 (4), s. 274–288

Lund, A. 2011. Hva skal vi med IKT i skolen? Bedre skole nr. 4 (2011). Tilgjengelig på http://www.utdanningsforbundet.no/Fagtidsskrift/–Bed­re-Skole/Arkiv/20111/Nr-32008/ (lest 8. august 2012).

Malone, T. 2004. The Future of Work. Harvard Business School Press. Boston, Mass.

McLeod, S.A. 2011. Simply Psychology; Albert Bandura Social Learning The­ory. Tilgjengelig på http://www.simplypsychology.org/bandura.html

McLuhan, M. 1962. The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. University of Toronto Press. Toronto

McLuhan, M. 1994. Understanding Media: The Extensions of Man. MIT Press. Cambridge, MA

Melvold, E. 2002. Lokalhistoriske hefter. Tilgjengelig på http://www.ude.oslo.no/Oslo-patriot/ramme3.html

Mitra, S. 2012. Beyond the Hole in the Wall: Discover the Power of SelfOrganized Leraning. Amazon Kindle Single. Ted books. Tilgjengelig på http://www.amazon.com/Sugata-Mitra/e/B001KCZLKQ

Nimwegen, C. van. 2008. The paradox of the guide duser: assistance can be counter-effective. Wiskunde en Informatica Proefschriften. Dis­sertatin Utrecht University. Kort omtale av avhandlingen, som også kan lastes ned her: http://igitur-archive.library.uu.nl/disserta­tions/2008-0401-200600/UUindex.html

Nordahl, T. 2002. Eleven som aktør: fokus på elevens læring og handlinger i skolen. Universitetsforlaget. Oslo

Nordahl, T. 2010. Gjør læring synlig. Bedre skole nr. 4 2010. Tilgjengelig på http://www.utdanningsforbundet.no/upload/Bedre%20Skole/ BS_nr_4_10/4482-bedreSkole-0410-web_Nordahl.pdf

Novak, J.D. og A.J. Cañas. 2008. The Theory Underlying Concept Maps and How to Construct Them, Technical Report IHMC CmapTools 2006-01 Rev 01-2008, Florida Institute for Human and Machine Cognition. Tilgjengelig på http://cmap.ihmc.us/Publications/ResearchPapers/ TheoryUnderlyingConceptMaps.pdf

Noveck, B.S. 2009. Wiki Government: How Technology Can Make Government Better, Democracy Stronger, and Citizens More Powerful. Brookings Institution Press. Washington, D.C.

Nussbaum-Beach, S. og L.R. Hall. 2011. The Connected Educator: Learning and Leading in a Digital Age. Solution Tree. Bloomington, Ind.

Nørretranders, T. 2004. Det generøse menneske: En naturhistorie om at umak gir make. Aschehoug. Oslo

Papert, S. 1980. Mindstorms: Children, Computers, And Powerful Ideas. Basic Books. New York

Pariser, E. 2011. The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You. Penguin Press. New York. Nettressurs: http://www.thefilterbubble.com/

Peters, I. 2009. Folksonomies. Indexing and Retrieval in Web 2.0. De Gruyter Saur. Berlin. http://books.google.co.uk/books?id=Aeib_wy18gkC&pri ntsec=frontcover&dq=folksonomies.+Indexing+and+Retrieval+in+W eb+2.0#v=onepage&q&f=false

Pink, D.H. 2005. Folksonomy. New York Times. Tilgjengelig på http:// http://www.nytimes.com/2005/12/11/magazine/11ideas1-21.html

Prensky, M. 2001. Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon. MCB University Press, Vol. 9 nr. 5, 10/2001. Tilgjengelig på

Klikk for å få tilgang til prensky%20-%20digital%20na­tives,%20digital%20immigrants%20-%20part1.pdf

Pyhältö, K., T. Soini og J. Pietarinen. 2011. A systemic perspective on school reform: Principals’ and chief education officers’ perspectives on school development, Journal of Educational Administration vol. 49 nr. 1, s. 46–61 Sammendrag tilgjengelig på http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1902019&show=abstract

Radvansky, G., S. Krawietz og A. Tamplin. 2011. Walking Through Door­ways Causes Forgetting: Further Explorations. The Quarterly Journal of Experimental Psychology 64 (8), 1632–1645. Referert og tilgjengelig på http://bps-research-digest.blogspot.com/2011/11/how-walking-through-doorway-increases.html

Rheingold, H. 2002. Smart mobs: The Next Social Revolution. Basic Books. New York

Rheingold, H. 2012. Net smart: How to Thrive Online. The MIT Press. Cambridge, MA

Schou, L.M. 2010. Bloggpost. Tilgjengelig på http://livmarieschou.blogspot.com/2010/11/realisme-og-naturalisme-ietherpad.html

Seely Brown, J. 2010. The Knowledge Economy of World of Warcraft. eCorner. Stanford University’s Entrepreneurship Corner. Tilgjengelig på http://ecorner.stanford.edu/authorMaterialInfo.html?mid=2432

Shaffer, D.W. 2007. How Computer Games Help Children Learn. Palgrave Macmillan. New York

Shapiro, S. og H. Varian. 1998. Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy. Harvard Business School Press. Boston, Mass. Tilgjengelig på http://www.inforules.com/

Shirky, C. 2008. Here Comes Everybody: The Power of Organizing Without Organizations. Penguin Books. New York

Shirky, C. 2010. Cognitive Surplus: How Technology Makes Consumers into Collaborators. Penguin Books. New York

Siemens, G. 2005a. Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning vol. 2, nr. 1, 01/2005. Tilgjengelig på http://www.itdl.org/Journal/Jan_05/article01.htm

Siemens, G. 2005b. Connectivism: Learning as Network Creation. e-Learning Space.org website. http://www.elearnspace.org/Articles/networks.htm

Siemens, G. 2006a. Knowing knowledge. Electronic book. Tilgjengelig på http://www.knowingknowledge.com

Siemens, G. 2006b. Connectivism: Learning theory or pastime of the self-amused? Elearnspace blog. Tilgjengelig på http://www.elearnspace.org/Articles/ connectivism_self-amused.htm

Siemens, G. 2007. Situating Connectivism. Online Connectivism Conference: University of Manitoba. Wiki entry. Tilgjengelig på http://ltc. umanitoba.ca/wiki/index.php?title=Situating_Connectivism

Siemens, G. 2008a. About: Description of connectivism. Connectivism: A learning theory for today’s learner, website. http://www.connectivism.ca/ about.html

Siemens, G. 2008b. Learning and knowing in networks: Changing roles for edu­cators and designers. Paper 105: University of Georgia IT Forum. http:// it.coe.uga.edu/itforum/Paper105/Siemens.pdf

Skagen, K. 2004. I veiledningens landskap. Høgskoleforlaget. Kristiansand

Small, G. 2008. iBrain: Surviving the Technological Alteration of the Modern Mind. William Morrow. New York

Stortingsmelding nr. 33. 2002–2003. Om ressurssituasjonen i grunnopplæringen med mer. Tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/ regpubl/stmeld/20022003/stmeld-nr-33-2002-2003-/4.html?id=196975

Stortingsmelding nr. 31. 2008. Kvalitet i skolen. Tilgjengelig på http://www. regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2007-2008/stmeld-nr-31-2007-2008-.html?id=516853

Stortingsmelding nr. 22. 2011. Motivasjon – Mestring –Muligheter. Tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/st­meld/2010-2011/meld-st-22-2010–2011/2.html?id=641259

Surowiecki, J. 2004. The Wisdom of Crowds: Why the Many Are Smarter Than the Few and How Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies and Nations. Little, Brown. London

Tapscott, D. og A. Williams. 2006. Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything. Portfolio. New York

Thomas, D. og J. Seely Brown. 2006. You Play World of Warcraft? You’re Hired! Wired 14.04 04/2006 Tilgjengelig på http://www.wired.com/ wired/archive/14.04/learn.html

Thomas, D. og J. Seely Brown. 2011. A New Culture of Learning:Cultivating the Imagination for a World of Constant Change. Tilgjengelig på http:// http://www.newcultureoflearning.com/

Thorsen, E. 2008. Hvis engelskundervisningen ikke fantes: Lærer elevene mer engelsk på fritida enn på skolen? Masteroppgave Universitetet i Oslo. Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Institutt for spesialpedagogikk

Thorsen, E. 2012. Hvis undervisningen ikke fantes: Noen av de flinkeste elevene jeg har hatt, har fått de dårligste karakterene. Dagsavisen. Tilgjengelig på http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1013/thread150584/#post_150618

Turkle, S. 2011. Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other. Basic Books. New York

Vassnes, B. 1992. Tankens hjelpere: medier og informasjonsteknologi fra kileskrift til kunstig intelligens. Universitetsforlaget. Oslo

Veen, W. og B. Vrakking. 2006. Homo Zappiens: Growing up in a digital age. Network Continuum Education. London

Weaver, J. 2010. Amygdala at the centre of your social network. Nature. Tilgjengelig på http://www.nature.com/news/2010/101226/full/news.2010.699.html. Originalartikler tilgjengelige på K.C. Bickart mfl. Nature Neurosci. doi:10.1038/nn.2724

Weick, K. 2001. Making Sense of the Organization. Blackwell Publishing. Malden, MA

Weller, M. 2006. VLE 2.0 and future directions in learning environments. I: R. Philip, A. Voerman og J. Dalziel, red. Proceedings of the First International LAMS Conference 2006: Designing the Future of Learning (s. 99–106). 6–8 December 2006, Sydney: LAMS Foundation. Tilgjengelig på http://lamsfoundation.org/lams2006/papers.htm

Wenger, E. 2011. Learning in and across landscapes of practice. Lancaster University, UK Tilgjengelig på http://www.lancs.ac.uk/celt/celtweb/ewenger

Wenger, E., N. White og J.D. Smith. 2009. Digital Habitats: stewarding tech­nology for communities. Cpsquare. Portland, OR

Wesch, M. 2007. A Vision of Students Today. Video på YouTube – http://www.youtube.com/watch?v=dGCJ46vyR9o

Ziehe, T. 2001. Modernitets- og ressourceperspektivet Læring i et hypermoderne samfund – mentalitetsforandring, læringskultur og fremmedfølelse. Sociologisk Arbejdspapir nr. 8. Sociologisk Laboratorium. Aalborg Universitet

Legg igjen en kommentar

Filed under refleksjon

Om tings verdi, nettverk og nye delingsarenaer

Bilde

Foto http://www.flickr.com/photos/doug88888/ CC

Før industrialiseringen tok til var det lite forskjell på arbeid og fritid for folk flest, og penger eller ressurser til å kjøpe noe var det lite av. På slutten av 1800-tallet var hele 40 % av alle yrkesaktive kvinner i Oslo hushjelper, og selv om de arbeidet fra tidlig morgen til sent på kveld hver eneste dag gjennom hele uka, var lønna under 2000 kroner i året omregnet til dagens penger.[1] Folk flest hadde derfor verken tid eller penger til å kjøpe særlig mange ting, noe som også bidro til å mange gjenstander ble betraktet som knapphetsgoder og dermed verdifulle.

Med industrisamfunnet vokste ikke bare masseproduksjonen frem som produksjonsmåte, men også fenomenet massekonsum. Det som i starten var produksjon av nødvendighetsvarer ble over tid til produksjon av overflodsvarer. Etter hvert eide en stor del av oss flere ting enn vi kunne bruke. Barn fikk stadig flere leker, vi voksne kjøpte flere klær og sko enn vi kunne bruke, og i dag bytter mange mobiltelefon så snart det kommer en modell som er nyere eller litt bedre enn den gamle, selv om denne er helt i orden.

Jordbruks- og industrisamfunnet skapte en eiekultur. Personlige ting skulle selvsagt eies, men i tillegg ville vi eie både bolig og kapitalvarer som biler og båter, selv om i alle fall de siste ofte ble lite brukt.

I en tid der det er overflod av ting vil tingene i seg selv kanskje også bety mindre for oss, noe som åpner for at vi også kan bruke dem på andre måter enn tidligere. En slik måte er å dele dem med andre. Når transaksjonskostnadene ved å dele blir svært lave fordi vi har digitale tjenester som tar hånd om alt det praktiske, blir mulighetene for å dele også stadig større. Og nettverkseffekter kan bidra til at delte tjenester spres raskt, samtidig som vi også kan skape nye fordeler gjennom delingen. Dette viser ikke minst tjenester som TripAdvisor, der vi deler våre opplevelser av ulike reisemål på en måte som gjør at vi senere kan nyte godt av andre reisendes erfaringer når vi selv skal reise til ukjente reisemål. 

Og nå velter det inn tjenester som gjør at vi både kan skape nye fellesgoder (en type nye digitale allmenninger), vi kan dele ressurser vi eier, men ikke bruker full ut og vi kan skape nye digitale fellesskap.

Er det noen som har eksempler på dette? Lei ut bilen din, parkeringsplass i oppkjørselen, verktøyet ditt, bøkene dine, kjolene dine, eller legg inn et anbud på å gå tur med bikkja til naboen. Alle disse tjenestene finnes, og kommer kanskje til et sted nær deg?

Hva vil det bety? Hjelp meg å finne nye eksempler på slike tjenester 🙂


[1] Erik Melvold (2002) har skrevet 39 temahefter om Oslos historie, der blant annet dette er omtalt. Heftene finnes på http://www.ude.oslo.no/Oslo-patriot/ramme3.html

9 kommentarer

Filed under refleksjon

Snart smart læring?

Bjarne Nærum ved Høgskolen i Telemarkk har skrevet en fyldig om tale av «SMART LÆRING» i tidsskriftet Synkron, her gjengitt med Bjarnes tillatelse.

Dersom det fortsatt er noe som heter ”julegratiale” i norsk skole og utdanning, kunne det vært smart å gi denne boka – Smart læring. Hvordan IKT og sosiale medier endrer læring – til landets lærere og skoleledere denne jula. Den burde være fin marsipan for nye tanker, friske ideer og sunn fornyelse av praksis.

 

Arne Krokan er professor ved NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, og argumenterer i sin nye bok for at vi nå står midt i et digitalt paradigmeskifte, om ikke i en revolusjon (husk ”Den arabiske våren”, med Facebook, Twitter og YouTube som viktige ”våpen”). IKT og nye digitale og såkalte sosiale medier bidrar til mange og omfattende samfunnsendringer, og Krokan går i boka inn på ulike konsekvenser denne utviklingen har, og kan få, for skole, utdanning og måten vi lærer på.

Mange har hørt Arne Krokan på konferanser og foredrag han utrettelig holder Norge rundt. Mange er dermed allerede kjent med hans smittende begeistring for de mange nye pedagogiske mulighetene i ”det digitale nettsamfunnet”, som han kaller dette post­industrielle samfunnet vi er på full fart inn i. Like tydelig er Krokans bekymring for våre (og stadig industrisamfunnets?) skole- og utdanningsinstitusjoner, og deres evne til å gjøre nytte av de nye mulighetene. Mest skremt er han over tendensen til å ville forby det nye (fra Krokans blogg: Norske skoler = Egyptiske myndigheter?). Oppfordringen til skoler og lærere er: Forny, ikke forby!

Allerede i forordet spør Krokan: ”Hvorfor tas ikke disse mulighetene i bruk i skolen? Og hvorfor opplever lærere dem som forstyrrende for undervisningen?” Det er særlig skepsisen mot sosiale medier som er utgangspunkt for spørsmålene, og ifølge Krokan for hele boka. Men spørsmålene gjelder dessverre fortsatt også bruk av IKT i skolen mer generelt.

Ett svar fikk vi nylig under Krokans foredrag på årets NFF-konferanse, da prosjektoren plutselig slutta å virke. Selv et Hi-Tec Expo-hotell på Fornebu hadde trøbbel med teknikken. Det viser at lærere fortsatt har grunn til å føle seg noe utrygge. Krokan løste imidlertid situasjonen fint, og viste at det i tillegg til mer IKT-kompetanse, som boka hans både etterlyser og gir rause bidrag til, også er viktig å kunne improvisere trygt i vanskelige situasjoner. I en kompleks og foranderlig verden bør lærere – som veiledere for smart læring – helst være IKT-kompetente kaospiloter.

Boka gir mange aktuelle eksempler på hvordan IKT og sosiale medier kan tas i bruk for å fremme (smart) læring. Og ikke minst hvorfor det (snart) bør gjøres. Krokan har både oversikt, rike detaljkunnskaper, et tverrfaglig solid teorigrunnlag og praktisk erfaring med det han skriver om. Det er merkbart at han sjøl i stor grad har prøvd ut mulighetene i sin egen undervisning.

Her vil jeg bare særlig nevne fenomenet ”Massive Open Online Courses” (MOOC, tema i Synkron 3/12), som raskt har blitt en farsott ved universiteter i USA. MOOC er blitt en samlebetegnelse for åpne, nettbaserte kurs, tilrettelagt for å gi undervisning til svært mange. Typisk nok er Krokan nå i gang med å starte sitt eget MOOC-kurs, og blir antakelig først i Norge med dette. Han skriver på Facebok-siden ”Smart læring” (4.12.2012): ”MOOC blir mitt neste prosjekt nå. Teoriene fra SMART LÆRING skal settes ut i praksis for kurs på NTNU. ’Programerklæringen’ kan leses i Universitetsavisa.no”.

Dette blir spennende å følge videre, og Krokan deler villig vekk erfaringene sine (bl.a. via egen blogg, Twitter og Facebook). Men boka ”Smart læring” bør også fungere bra som inspirasjon og grunnlag for mange andre som ønsker å videreutvikle norsk skole og utdanning framover.

Boka gir en oversikt over både etablerte og nye læringsteorier, dels sett i lys av en norsk, organisatorisk utdanningskontekst, der Krokan har analysert skolens styrende dokumenter. Han konkluderer bl.a. med at en snever forståelse av IKT og mangel på kompetanse og visjoner hindrer utviklingen av morgendagens skole. I dagens praksis blir IKT primært sett på som verktøy for å understøtte eksisterende organisering og arbeids­prosesser, ikke som endringsmedium og kilde til fornyelse. Med en annen forståelse av f.eks. web2.0 og sosiale medier, som infrastruktur for sosial samhandling heller enn som verktøy, har skolen bl.a. muligheter for å utvikle nye og mer effektive læringsprosesser tilpasset hver enkelt elev.

Mer generelt analyserer boka læring i et historisk, teknologisk, pedagogisk, organisatorisk og biologisk perspektiv. Krokan løfter fram nyere pedagogiske konsepter som ”konnektivisme” og ”peeragogy”, eller samlæring, som viser veier til andre måter å organisere læreprosesser på, bl.a. med bruk av sosiale medier, og som utfordrer måten skolen er organisert på i dag.

I floraen av bøker om IKT lar jeg meg imponere av Krokans bok, som fortjener å bli lest av mange. Mest imponert er jeg av at forfatteren på drøyt 200 sider (papirversjonen) har fått plass til en slik rikdom av innsikt i skjæringsfeltet mellom samfunn, teknologi og pedagogikk. Krokan har et fruktbart multiperspektiv, som formidles på en både akademisk grundig og samtidig leservennlig måte (selv om boka er uten bilder og kunne hatt en enda klarere struktur). Jeg liker ellers at Krokan er balansert, problematiserer egne fascinasjoner og også trekker fram motstridende forskning og mulige negative bivirkninger av medisinen han skriver ut.

Det er dessuten forfriskende dristig, og noe overraskende, at Krokan også anlegger et biologisk perspektiv i denne boka. Med overskrifter som ”digitale hjerner” og ”sosiale medier forandrer hjernen” går han via nyere hjerneforskning inn i aktuelle og dels kontroversielle temaer som evnen til hektisk ”multitasking” versus evnen til konsenstrasjon, og betydninger slikt kan ha for læring og nye læringsformer.

Problemet med ei slik bok, skriver multitaskeren Krokan selv innledningsvis, er at temaene som tas opp hadde fortjent en mer dyptgående analyse. ”Jeg har derfor måttet velge å kutte dybden i mange av temaene for å få anledning til å vise hvordan teknologi, organisasjon, kultur/samfunn, teorier om læring og kunnskapsutvikling mer allment utvikles i gjensidige avhengigheter. Jeg har valgt å legge vekt på de elementene som har vært minst synlige i den offentlige debatten, og forsøkt å vise hvordan det er mulig å endre læreprosesser.”

Resultatet er blitt et viktig og friskt bidrag til endring av norsk skole og utdanning, ved en formidlingsglad professor som tør å være dristig og frittalende inntil det kjetterske. Vi trenger slike aktører, og bøker som dette. Undertegnede firebarnsfar, som dessverre ser liten forskjell på barnas skole i dag og skolen jeg sjøl gikk i, håper optimistisk at vi snart kan si: Smart læring, det er Skolen det! Ellers risikerer skolen selv å bli en skoletaper.

2 kommentarer

Filed under refleksjon