Monthly Archives: mai 2013

Teknologiendring og samfunnsutvikling med studiesenteret.no

 

 

BildeKurset ”teknologiendring og samfunnsutvikling” har vært gjennomført en rekke ganger som tradisjonelt etter- og videreutdanningskurs ved NTNU. Den tradisjonelle leveransen innebærer at kurset gjennomføres med 2 samlinger a 2 dager, samt en rekke aktiviteter i perioden mellom samlingsdagene.

Fra høsten 2013 innføres nye mulige måter å ta kurset på, der vi ønsker å teste ut effekten av ulike leveranseformer. Mye av det som tradisjonelt har vært forelesningsstoff på samlingene vil være tilgjengelig på nett, mens mesteparten av aktivitetene på samlingene vil bli erstattet av nettbaserte aktiviteter.

Sos6601 vil i hovedsak være nettbasert, men ha en dags samling i Oslo 16. september. sos6602 er rent nettbasert og sos6603 er i utgangspunktet også nettbasert, men med et spesialopplegg skreddersydd for leveranse gjennom studiesenteret.no.

Denne siste varianten av kurset er et svært spennende opplegg, der NTNU og studiesenteret.no har inngått et samarbeid om leveransen. Studiesenteret vil tilby dette kurset på flere av sine campuser. Der vil deltakerne få direkteoverførte forelesninger, skreddersydd for målgruppen. Deltakerne vil også få en egen  lokal prosessveileder som skal bidra til å skape et godt lokalt studiemiljø, bidra til gode gruppeprosesser og være bindeledd mellom fagansvarlig og de ulike campusene. På denne måten ivaretar vi fordelene med nettbaserte kurs og fordelene med campuskurs, der det er mye mer rom for refleksjon og diskusjon knyttet til de temaene kurset tar opp. Hva vil de lokale konsekvensene av endringstrekk som kurset belyser være?

 For å understøtte denne dimensjonen ytterligere vil vi lage åpne seminarer i samarbeid med lokalt næringsliv og offentlig forvaltning på utvalgte studiesentre. Da vil mine forelesninger kunne brukes som bidrag i lokale innovasjonsprosesser, der jeg forhåpentligvis kan bidra med kunnskap og ideer som utvikles videre av kursets deltakere i samarbeid med lokale aktører. På den måten får kurset og dets innhold også større muligheter for å påvirke til positive endringer i det norske samfunnet, en modell som er gjort mulig gjennom studiesenteret.no, dets infrastruktur og arbeidsformer.

Og visjonene stopper ikke der. Gjennom U-nordic som er et nordisk nettverkssamarbeid vil kurset bli tilbudt i en pilotleveranse også ved lokale campuser i Sverige. Og på sikt vil deltakerne få tilbud om kurs og utdanning som kan tas i lokale grupper, levert fra en stor mengde tilbydere.

Dette er mulig takket være den eksplisive utviklingen av MOOCs (massive open online course).

Planen er at alle deltakerne, uansett studieform og tilknytning kan samarbeide, diskutere og utvikle ideer sammen gjennom en felles plattform og læringssystemet Canvas. Dette er et læringssystem som er skreddersydd for integrasjon mot sosiale medier. Derfor kan du lære å bruke digitale tjenester som blogger, twitter, sosiale bokmerker, kuratortjenester, Facebook og Linkedin i faglige sammenhenger gjennom kurset. Alt du bruker, kan du siden overføre til din arbeidssituasjon. Du vil få korte videobaserte innføringer til de enkelte delemnene, korte selvtester som bidrar til å holde fokus på de temaene du skal lære og du vil få oppgaver der du selv må finne aktuelt materiale på nett, diskutere, reflektere og inngå i nettverk med andre deltakere. Gjennom dette kurset blir du ”tvangsblogger” om du ikke har gått til det skritt å opprette blogg fra før. Du blir del av det digitale nettsamfunnets omfattende nettverk av personer som deler kunnskap, ideer og lenker til nyttige ressurser og som bygger sine egne omfattende personlige læringsnettverk.

Alt dette håper vi å få til i kursene som starter i begynnelsen av september. Følg med, jeg vil snart også poste mer informasjon om hvordan innholdet utvikles og lenke til det åpne kurset. Om du vil ha eksamen og delta i en mer organisert gjennomføring kan du melde deg på direkte til NTNU eller studiesenteret.no, så vil jeg også legge inn lenke til det åpne kurset når dette blir klart.

1 kommentar

Filed under refleksjon

MOOC – digital kompetanse for lærere

BildeTenk om vi kunne forene alle gode krefter og lage et utdanningsprogram i SMART LÆRING, digital kompetanse, digital dannelse/dømmekraft og den slags for lærere? Tenk om vi kunne bygge på erfaringene fra de digitale ildsjelene, på ny kunnskap om hvordan IKT bidrar til å endre utdanningssektorens arbeidsprosesser og på analyser av nye praksisformer og studier av læringseffekter? Tenk om vi kunne få de viktigste interessentene til å dra lasset sammen, til å bidra til å utvikle progammet og til å bidra i gjennomføringen slik at flest mulig kunne få tilbud om å delta? Og tenk om vi kunne skape en åpen, nettbasert leveranse der vi bidro til å utvikle den enkelte lærers og lærerstudents interesse, kunnskap og ferdigheter til å omsette teori til praksis?

Et slict kurs vil jeg lage, og jeg har allerede sendt søknad om midler til å utvikle det til Norgesuniversitetet, en søknad velsignet i «alle ledd» fra institutt og fakultet til rektoratet.

Og jeg har innledet samtaler med mulige bidragsytere. Senter for IKT i utdanningen er svært positive og vi skal diskutere videre hvordan de kan bidra i et konkret samarbeid. Jeg ønsker å ha med en eller flere lærerutdanninger og arbeider videre med å få til dette. Jeg ønsker å lage et nettverk der ildsjeler kan møtes og bidra med egne erfaringer, samtidig som de får inspirasjon og oppdatert kunnskap på noen av områdene vi må arbeide med. Jeg ønsker å ha med dem som forsker på digitale læreprosser, som er opptatt av hvordan vi kan skape best mulig læring gjennom å endre måten vi organiserer læreprosesser for ulike formål på, gjennom at vi bruker teknologi til å samarbeide på andre måter enn vi har vært vant til, ved at vi deler ressurser i nettverkene og bidrar til å gjøre hverandre klokere. Hva skal til for å skape økt læringsutbytte? Det er det viktige spørsmålet! Hvordan må vi organisere læreprosesser for å få til dette? Hva skal input være?

Jeg vil skape et prosjekt der vi finner frem til aktuell forskning, der vi setter kunnskap fra ulike områder sammen for å se etter løsninger vi ikke tenkte på tidligere og der det er takhøyde for å arbeide på andre måter og med andre ressurser enn en tidligere har vært vant til å bruke.

Dette prosjektet har jeg søkt Norgesuniversitetet om midler til å finansiere, og jeg søker flere samarbeidspartnere. Jeg vil gjerne høre fra Teknologirådet, fra Datatilsynet, fra IKT Norge og Abelia. Jeg vil ha med Senter for IKT i utdanningen (som i møte i dag var svært positive til å finne en god samarbeidsform), Medietilsynet og universitetsmiljøene som arbeider med disse spørsmålene. 

Og jeg vil lage en MOOC, en massive open online course.

Dette skal jeg også teste ut som leveranseform i løpet av høsten, da jeg lanserer tre nye kurs med samme kunnskapsbase, men med ulike leveranseformer. Det skal jeg skrive mer om i et annet blogginnlegg.

Kurset «SMART LÆRING» vil ta utgangspunkt i boken ved samme navn. Det vil handle om teknologi og læring, om hva sosiale medier er og hva de gjør og hvordan de kan brukes når vi skal lære noe i utdanningssystemet, om intelligente læresystemer, om spill og læring, om  flipped class og andre måter å organisere læreprosesser på, og det vil handle om det vi kan kalle «fra preik til praksis». 

En av mine kollegaer sier at det er mye «tilløp uten hopp» i Norge, og det kan vel være en god beskrivelse av situasjonen når det gjelder IKT i utdanningssektoren. Vi har mest utstyr i hele Europa, men bruker det relativt lite. Det går det an å endre, dersom flere får øynene opp for hvor enkelt det går an å gjøre visse endringer og hvordan vi kan bruke en hel infrastruktur av tjenester som allerede er tilgjengelige i klasserommene.

Vil du bidra, så skriv hva du kan bidra med i diskusjonsfeltet under. Jeg vil holde dere oppdatert om den videre utviklingen. Først må jeg få tilbakemelding fra Norgesuniversitetet på om prosjektet kommer til finalerunden og blir i diskusjonen om den endelige tildelingen.

26 kommentarer

Filed under refleksjon